Aviso legal

DATOS DO RESPONSABLE

De conformidade co art. 10 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSICE) poñemos no seu coñecemento como usuario da páxina web os seguintes datos referidos á responsable e titular do sitio web (www.intic.es): Solucións Integrais Tic Sl, con domicilio social en Solucións Integrais TIC Sl.

Na web (www.intic.es) disponse de diversos contidos de carácter informativo sobre os servizos da responsable e relacionados coas actividades que lle son propias e que teñen o obxectivo de facilitar aos usuarios da mesma, e aos clientes e potenciais clientes, a información relativa á empresa e aos servizos ofrecidos. A web dispón de formularios de contacto para facilitar o proceso de compra, de comunicación cos usuarios e as consultas realizadas polos interesados, e para proporcionar toda a información necesaria sobre os servizos e actividades desenvoltos polo responsable.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De acordo co indicado no Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 e coa Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, a responsable dispón na web (www.intic.es) dunha pestana específica coa Política de Privacidade na que se informa aos interesados e usuarios acerca da política de tratamento de información con datos persoais aplicada e que pode ser consultada polos usuarios da web, sendo necesario ler e aceptar expresamente dita política de privacidade para que sexa posible o envío de calquera formulario que puidese estar habilitado na páxina web.

 

CONDICIÓNS DE USO DA WEB

As condicións de acceso ao sitio web e de uso do mesmo réxense pola lexislación vixente aplicable e por principios de boa fe, sen que se permitan condutas contrarias á lei ou aos dereitos e intereses de terceiros. Ser usuario da web implica o recoñecemento de ler e aceptar as presentes condicións e o que puidese derivarse do indicado na normativa vixente aplicable, de modo que se os usuarios non están de acordo coas condicións debería cesar a navegación pola presente web.

 

RESPONSABILIDADES

Solucións Integrais Tic Sl non se fai responsable da información e dos contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que puidese permitir a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador dos servizos, e comprométese á retirada ou ao bloqueo daqueles contidos que puidesen contravenir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros, a moral ou a orde pública.

O titular da actividade tampouco se responsabilizará dos danos e prexuízos que se produzan debido a fallos ou malas configuracións do sotfware instalado no computador do internauta, quedando excluída toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario conéctese a internet, e sen que se garanta a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web que puidesen ser debidos a causas alleas á empresa.

Solucións Integrais Tic Sl resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación da mesma en calquera momento, sen asumir responsabilidade algunha por iso fronte aos usuarios.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Solucións Integrais Tic Sl é titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial referidos aos contidos que se inclúan na web, fóra dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade da empresa. Ningún material incluído na web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento expreso e por escrito de Solucións Integrais Tic Sl. Toda a información recibida na web, como comentarios, ideas ou suxestións considerarase cedida á responsable de forma gratuíta, sen que deba ser enviada información que non poida ser tratada deste xeito.

Todos os produtos e servizos de páxinas que non son propiedade de Solucións Integrais Tic Sl son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola responsable, e só aparecerían na web (www.intic.es) a efectos de promoción e recompilación de información, podendo solicitar os propietarios a modificación ou eliminación da información que lles pertencese.

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións rexeranse pola lexislación española, e para calquera litixio que puidese xurdir relacionado coa sito web ou coa actividade que nel desenvólvese serán competentes os xulgados da provincia da Coruña, renunciando o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.