Condicións xerais de venda

OBXECTO

As presentes Condicións Xerais regulan a compra electrónica que o comprador interesado (en diante, o “usuario”) realice a través da páxina web www.intic.es (en diante, o “portal”), e quedarán incorporadas ao seu contrato de compra (en diante, o “contrato”) ao pulsar o botón de “Finalizar Compra” ao final do proceso de compra, quedando obrigado desde ese momento ao cumprimento do estipulado nas mesmas.

O portal é titularidade de Solucións Integrais Tic Sl, con domicilio fiscal en Solucións Integrais Tic Sl.

Solucións Integrais Tic Sl pode modificar estas Condicións Xerais de Compra en calquera momento. As modificacións realizadas, non afectarán en ningún caso, ás compras que se efectuaron con anterioridade á aprobación das estas modificacións que se rexerán en todo caso polas Condicións Xerais vixentes no momento de realizar esas outras compras. É responsabilidade do usuario coñecer as Condicións Xerais de Compra vixentes no momento do inicio do proceso de Compra.

Estas Condicións Xerais poden ser completadas ou modificadas por cláusulas particulares ou condicións específicas de certos produtos, especialmente, no que a exclusión de dereitos de desistencia, cambios ou devolucións poida referirse. Consulte atentamente a información do produto para coñecer as dicir condicións particulares.

O documento electrónico no que se formalice o contrato será arquivado por Solucións Integrais Tic Sl, podendo consultarse a través da nosa web, previa autenticación co seu usuario e contrasinal ou os medios que se establezan en cada caso. Pode solicitarse esa copia en soporte papel ao servizo de Atención ao Cliente, no correo administracion@intic.es

O usuario ao aceptar as condicións declara ser maior de idade e dispor da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais de Compra.

 

 

NORMATIVA APLICABLE

O presente contrato electrónico celébrase baixo a normativa española e en concreto baixo o réxime legal imposto pola Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSICE). O contrato electrónico non será arquivado por un terceiro e o idioma para a súa conclusión é o castelán. As presentes Condicións Xerais de venda poderán ser gardadas e reproducidas en calquera momento polo usuario que realice unha compra mediante as opcións da súa navegador de Internet e deben ser lidas e aceptadas antes de finalizar a compra.

 

 

REXISTRO COMO USUARIO

Para poder acceder á compra electrónica dos produtos de Solucións Integrais Tic Sl é necesario rexistrarse como usuario da páxina web a través da creación dunha conta de usuario.

O rexistro como usuario é gratuíto e deberá realizarse a través da pestana “Crear unha conta” disposta na propia páxina web. Ao termo do proceso de alta recibirá un correo electrónico confirmando que o proceso se realizou correctamente.

O usuario poderá acceder á sección de usuarios rexistrados co seu nome de usuario e o seu contrasinal ou os medios que, en cada caso, habilite Solucións Integrais Tic Sl para autenticar aos usuarios. No seu perfil, o usuario poderá atopar información relevante tal e como a relativa a pedidos anteriores ou a dirección de envío facilitada.

O usuario poderá darse de baixa como tal en calquera momento enviando un correo electrónico á dirección: administracion@intic.es. A baixa como usuario comportará a cancelación dos seus datos de carácter persoal de usuario.

 

 

PRAZO DE VIXENCIA DA OFERTA

Sen prexuízo do disposto na lexislación específica, as ofertas ou propostas de contratación por vía electrónica serán válidas durante o período que fixe Solucións Integrais Tic Sl ou, na súa falta, durante todo o tempo que permanezan accesibles aos destinatarios.

 

 

PROCESO DE COMPRA

O Proceso de Compra componse dos seguintes pasos:

(i) Selección de produtos: Navegue pola nosa páxina e pulse o botón “Engadir ao Carriño” cada vez que desexe incorporar un produto á compra. O Carriño da compra contén o nome do produto seleccionado, a cantidade e o prezo en euros.

(ii) Inicio do proceso de compra: Para iniciar o proceso de compra pulse o botón “Pasar por caixa”.

(iii) Cumplimentación dos datos da compra: Previamente a seleccionar o medio de pago deberá cubrir os datos da súa compra e corrixir calquera erro producido na introdución de datos. Unha vez haxa verificado os seus datos, confirme o seu pedido.

(iv) Selección do medio de pago: Seleccione o medio de pago que prefira, acepte os presentes Termos e Condicións marcando a correspondente pestana, e pulse o botón de “Finalizar Compra”. Nese momento, o contrato quedará perfeccionado para todos os efectos.

(v) Confirmación de compra: Unha vez recibamos a súa aceptación, Solucións Integrais Tic Sl emitirá unha confirmación en pantalla que poderá arquivar e que conterá a seguinte información:

• Número de pedido

• Data de pedido

• Resumo dos produtos que se inclúen na compra.

En todo caso, Solucións Integrais Tic Sl emitirá unha confirmación da compra por correo electrónico, no prazo máximo de 24 horas desde a recepción da orde de compra.

Durante todo o proceso de compra pode consultar as presentes Condicións Xerais de Venda, así como coñecer o prezo final dos produtos seleccionados.

Unha vez confirmada a compra, o cliente non poderá modificar nin cancelar o pedido fóra dos casos previstos na lei ou nas presentes Condicións Xerais.

 

 

PREZO, IMPOSTOS E GASTOS DE ENVÍO

Todos os prezos indicados na páxina web van referidos en euros e inclúen aqueles impostos e taxas aplicables ao territorio español, sen prexuízo que a compra dos produtos desde outro territorio puidese percibir os correspondentes tributos e/ou aranceis correspondentes. Solucións Integrais Tic Sl, a través dos datos bancarios introducidos polo usuario na páxina web, practicará unha retención polo importe final do pedido.

Os gastos de envío aparecerán detallados ao final do proceso de compra, e deberá escoller a modalidade de envío desexada. Estes gastos de envío irán a cargo do usuario na súa totalidade.

De forma previa á aceptación do prezo mediante a opción “Finalizar Compra” poderá coñecer o prezo final completo do seu pedido, desagregado, no seu caso, o importe dos incrementos ou descontos aplicados, así como os gastos de transporte, impostos, aranceis ou outros servizos adicionais.

Os prezos dos produtos poden variar en calquera momento dependendo da política de prezos de Solucións Integrais Tic Sl. Os produtos comprados facturaranse ao prezo vixente no momento da compra.

 

 

PAGO

Os usuarios poderán realizar o pago do prezo dos produtos adquiridos polo seguinte medio:

  • Mediante transferencia bancaria. Unha vez finalices a compra, terás un prazo de 5 días laborables para realizala. Será importante que indiques o número de pedido no concepto da transferencia. Si pasado o prazo non a recibimos, cancelaremos o pedido.

 

 

FACTURA

Solucións Integrais Tic Sl enviaralle o xustificante de compra por correo electrónico, á dirección facilitada polo usuario. Así mesmo, Solucións Integrais Tic Sl entregará a factura do pedido ao usuario no momento da entrega do pedido no domicilio facilitado por este, si así o solicitou durante o proceso de compra marcando a opción facilitada para ese efecto.

O usuario poderá solicitar a súa factura en calquera momento a través do envío dun correo electrónico á dirección administracion@intic.es, indicando no correo enviado o número de pedido do cal se solicita a correspondente factura.

 

DESISTENCIA

De acordo con o establecido na lexislación española, o usuario dispón do dereito de desistencia, en virtude do cal poderá devolver o produto recibido si comproba que non se axusta ás súas expectativas.

O exercicio deste dereito de desistencia está reservada a aqueles usuarios que actúen como consumidores e/ou usuarios, de conformidade coa definición que dá dos mesmos o Real Decreto Lexislativo 1/2007, Art. 97.1 LGDCU, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, podendo exercerse o mesmo nun prazo máximo de catorce (14) días naturais a partir da súa recepción e segundo o calendario oficial do lugar onde se entregou o ben. Para poder exercer este dereito, o produto deberá atoparse en perfectas condicións e conservar a embalaxe orixinal.

O reembolso do importe da compra efectuarase e co mesmo medio de pago utilizado para o aboamento do pedido e, en todo caso, nun máximo de catorce (14) días naturais desde a recepción irrefutable da solicitude de desistencia, a condición de que sexa Solucións Integrais Tic Sl quen xestione a recollida do produto. No caso de que o usuario devolva o produto a través dunha empresa de transportes da súa elección, desde que Solucións Integrais Tic Sl teña coñecemento efectivo do envío do produto ou, na súa falta, desde a recepción do mesmo.

Os gastos de devolución derivados do exercicio do dereito de desistencia serán por conta de Solucións Integrais Tic Sl unicamente cando os mesmos correspondan a envíos orixinariamente destinados aos territorios de España, Francia e Italia; con todo, os gastos de envío iniciais non serán reembolsados en ningún momento. O cliente deberá devolver os produtos ou entregar os bens á dirección especificada por Solucións Integrais Tic Sl en cada momento ou, na súa falta, á seguinte dirección: Solucións Integrais Tic Sl. O cliente deberá asumir o custo directo de devolución dos bens en caso de non solicitar o vendedor para recoller os bens.

No caso de que os produtos non cheguen en perfectas condicións, Solucións Integrais Tic Sl resérvase o dereito a abonar unha cantidade inferior polo seu pedido, podendo facer súas aquelas cantidades que deba facer fronte ao usuario polo incumprimento das obrigacións aquí establecidas.

 

MODELO DE FORMULARIO DE DESISTENCIA

Para exercer o dereito de desistencia, o usuario deberá notificar a Solucións Integrais Tic Sl, con domicilio fiscal en Solucións Integrais Tic Sl, con teléfono ( 34) 981 235 238 e correo electrónico administracion@intic.es, a súa decisión de desistir da compra efectuada, a través dunha declaración inequívoca.

• Á atención de: Solucións Integrais Tic Sl con domicilio social en, Solucións Integrais Tic Sl TEL ( 34) 981 235 238, administracion@intic.es

• Por medio de comunícolle/comunicamos (*) que desisto do meu/desistimos do noso (*) contrato de venda do seguinte ben/prestación do seguinte servizo (*)

• Pedido nº/recibido o (*)

• Nome do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios

• Domicilio do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios

• Firma do consumidor e usuario ou dos consumidores e usuarios (só si o presente formulario preséntase en papel)”

• Data

IMPORTANTE: O servizo de posventa é un dos nosos compromisos. Para ofrecer un servizo rápido e eficiente, é esencial que vostede proporcione toda a información solicitada.

 

ATENCIÓN AO CLIENTE

Para calquera consulta ou incidencia pode contactar co servizo de atención ao cliente de Solucións Integrais Tic Sl no teléfono ou correo electrónico indicado a continuación e dentro dos horarios comerciais establecidos para o efecto.

· Teléfono: ( 34) 981 235 238

· Dirección: Solucións Integrais Tic Sl

· Horario de atención: de 8:30h a 18h (luns a venres)

· Correo electrónico: administracion@intic.es

 

GARANTÍA

Todos os nosos produtos están garantidos no ámbito nacional, fronte a defectos de fabricación durante 2 anos excepto naqueles produtos que se indique outro prazo.

A garantía exclúese expresamente nos seguintes casos:

a) Transporte, accidentes, usos impropios e outros danos non debidos ao normal uso do produto por parte do cliente tras a entrega da mercadoría. Esta garantía só cobre os danos por transporte ocasionados antes da recepción do material.

b) Transportar o produto sen a embalaxe orixinal.

c) Queimaduras, cortes, rozamentos, engurras, sinais, arañazos ou outros danos causados por animais ou por un uso inadecuado do produto.

d) Uso ou contacto con produtos químicos (ácidos, disolventes, tinguiduras, pintura, amoníaco, lacas ou outros produtos de barbería…), tratamento con produtos de limpeza non indicados para a tapicería específica do produto garantido.

e) Deterioración da cor por exposición á acción de raios solares ou outras fontes de calor.

f) Os prexuízos e perdas indirectas de calquera clase.

g) Danos, persoais e/ou materiais, causados como consecuencia do non cumprimento, por parte do usuario, das normas e instrucións dadas por Solucións Integrais Tic Sl para a instalación, uso e mantemento do produto.

 

FORZA MAIOR

Solucións Integrais Tic Sl non responderá o incumprimento total ou parcial das obrigacións derivadas do presente contrato ou polo atraso na realización das mesmas si este incumprimento é debido a unha circunstancia de forza maior, incluíndo folgas xerais, territoriais ou sectoriais, inundación, incendio, etc.

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Para máis información ver Política de Privacidade.

 

NULIDADE OU ANULABILIDADE E LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Si calquera das cláusulas deste contrato resultase nula, anulable, ilegal ou ilícita, en tal caso, e no sentido interpretativo máis amplo permitido pola lei (a) dita declaración non invalidará o resto do contrato, que manterá a súa vixencia e eficacia, e (b) a cláusula ou cláusulas nulas ou anulables deberán substituírse ou axustarse preferentemente a ser anuladas.

As anteriores condicións rexeranse ou interpretarán conforme a lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. Solucións Integrais Tic Sl e o usuario, acordan renunciar expresamente a calquera outro foro e someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas, Condicións, aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.